Ανθρώπινο Δυναμικό

Για όσους εργάζονται στον Όμιλο ΕΥΡΗΚΑ, η πιο ουσιαστική ανταμοιβή είναι ότι συμμετέχουν σε μία επιχείρηση που αναδεικνύει τις ανθρώπινες αξίες. Στον Όμιλο Εύρηκα, θεωρούμε τους ανθρώπους μας τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη μας, τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας και τον καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας μας.

Με αυτή τη φιλοσοφία, ο Όμιλος εφαρμόζει πολιτικές και προγράμματα που αποσκοπούν στην καλλιέργεια κλίματος συνεχούς επιβράβευσης των προσπαθειών των εργαζομένων και στη διαμόρφωση ενιαίας εργασιακής κουλτούρας σε όλο το φάσμα του Ομίλου.

Ειδικότερα:

  • Προσφέρουμε σε κάθε στέλεχος την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να ανελιχθεί μέσα στην εταιρεία
  • Φροντίζουμε για τη συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού, εφαρμόζοντας προοδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
  • Ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία, την ομαδικότητα και την σωστή συνεργασία
  • Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και ενισχύουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
  • Στοχεύουμε σε ένα ευχάριστο, ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον, που σέβεται και στηρίζει τον εργαζόμενο

Στατιστικά Στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού
Σήμερα, ο Όμιλος απασχολεί 432 εργαζόμενους από τους οποίους 154 εργάζονται στην Ελλάδα, 72 στην Κύπρο και 206 στην Ρουμανία.

Προϋπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Οι εργαζόμενοι αισθάνονται μέλη μιας μεγάλης επιχειρηματικής «οικογένειας», που υποστηρίζει το έργο τους με όλα τα δυνατά μέσα, επιβραβεύει την προσπάθειά τους κι αναγνωρίζει τη συμβολή τους σε κάθε αναπτυξιακή επιτυχία. Οπόταν δεν είναι τυχαίο που ο μέσος όρος προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού, κυμαίνεται στα 14 χρόνια.

Μέσος Όρος Ηλικίας Εργαζομένων
Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων μας κυμαίνεται στα 40 χρόνια. Αυτό δείχνει τον νεανικό και δυναμικό χαρακτήρα του Ομίλου αλλά και την έμπρακτη εμπιστοσύνη της εταιρείας σε νέους ανθρώπους.