Περιβαλλοντική Δράση

Λειτουργία εργοστασίων μας

Ο Όμιλος Εύρηκα έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια ουσιαστική περιβαλλοντική δράση η οποία εξελίσσεται συνεχώς και ξεκινάει από την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας.

Με πρωταρχικό στόχο την όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρρυντική λειτουργία των εργοστασίων μας στο περιβάλλον εφαρμόζουμε εξελιγμένες πρακτικές και μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης και υιοθετούμε προηγμένες τεχνολογίες σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Στις εγκαταστάσεις του εργοστάσιο της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Βόλο, εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015, επιτυγχάνοντας όλοι οι περιβαλλοντικοί μας δείκτες να βρίσκονται κάτω από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Τα περιβαλλοντικά θέματα που ήδη διαχειριζόμαστε αφορούν:

  • τη διαχείριση εκπομπών σκόνης από την επεξεργασία των προϊόντων
  • τη διαχείριση ενέργειας και νερού
  • τη διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων
  • την ανακύκλωση υλικών
  • την ορθολογική απόρριψη υλικών

Επίσης καθιερώσαμε την τήρηση Αρχείου Περιβαλλοντικών Θεμάτων στο οποίο καταγράφονται, παρακολουθούνται και αναλύονται οι επιδόσεις μας σε θέματα περιβάλλοντος με στόχο τη λήψη προληπτικών διορθωτικών μέτρων.

Φροντίζουμε για την ανακύκλωση συσκευασιών

Ο Όμιλος, αποτελεί, ένα από τους ιδρυτικούς μετόχους της Green-Dot Kύπρου.

Επίσης στην Ελλάδα είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.), που δραστηριοποιούνται στην Διαχείριση Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών.

Οι συνεργασίες μας, πιστοποιούνται από την παρουσία των συμβόλων Green Dot πάνω στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων μας, και ενδυναμώνονται με τη συστηματική ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση των καταναλωτών και υπαλλήλων μας για αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και ανακύκλωσης.